Company Profiletitleicon

ข้อมูลบริษัท
companyprofile

แอคโค่ อินเตอร์เฟรท บริษัทคนไทยที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนความเจริญของประเทศในด้านการขนส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศทั่วโลก บริการครบวงจรด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย การบริการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก รวมทั้งพิธีการศุลกากร  คลังสินค้าทั่วไป และคลังสินค้าปลอดอากร

แอคโค่ อินเตอร์เฟรท ได้เปิดบริการการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ทั้งขาเข้า และ ขาออก ไม่ว่าทาง เรือ อากาศ บก บริษัท สามารถที่จะนำส่งสินค้าถึงปลายทางอย่างปลอดภัย ตรงตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ บริษัทมีตัวแทนที่น่าเชื่อถือเกือบทั่วโลกที่มี ความพร้อมที่จะดำเนินการ การขนส่งสินค้าจากประเทศต้นถึงปลายทางเป็นอย่างดี การบริการนั้นรวมถึง

  • การจัดเก็บและขนส่ง (Logistics Consultation)
  • ผู้โดยสารขนส่งสินค้าให้โดยตรง (Hand Carry Service)
  • ขนส่งแบบ ประตู ผู้ส่งถึง ประตูผู้รับ (Door-to-Door Service)
  • สินค้าจำเพาะและสินค้าอันตราย (Restrict Cargo and Dangerous Goods)
  • ของติดตัวผู้โดยสาร (Personal Effects Handling)
ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

แอคโค่ อินเตอร์เฟรท มีการบริการขนส่งสินค้าทางเรือในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ภายในระยะเวลาที่ต้องการด้วยเช่นกัน การบริการนี้รวมถึง

  • N.V.O.C.C. consoidators' services
  • การขนส่งแบบเต็มตู้ ( FCL) และ ไม่เต็มตู้ ( LCL )
  • ตู้ แช่แข็ง หรือ ตู้เย็น ( Refrigerated Container )
  • ของใช้ส่วนบุคคล ( Personal Effects )
  • ขนส่งแบบ ประตู ผู้ส่งถึง ประตูผู้รับ (Door-to-Door Service)